Đánh Nhau

Đọc thơ thiêu nhi, bài thơ: Đánh Nhau
Mời các bạn nghe đọc bài thơ: Đánh Nhau

Đánh nhau

Vịt bảo Gà: “Các cậu
Trứng đẻ ít, lại xấu
Người ta đồn đến rằm
Các cậu sẽ lên mâm!”

Gà đáp ngay: “Nói láo!
Bác Ngỗng già luôn bảo
Rằng giống Vịt đã lười,
Ăn bẩn, lại ham chơi.
Chỉ biết kêu cạc cạc,
Và nói xấu người khác!”

“Sao? – Cái lão Ngỗng già
Mà lại dám chê ta? –
Vịt quát to – Đợi đấy
Đâu rồi, cái “Lão ấy”?
Ta sẽ cho biết tay!”
Ngỗng chạy đến: “Ta đây!”

“Ôí, đánh nhau! Đánh nhau!”
Gà Tây kêu lạc giọng
Rồi hoảng sợ cúi đầu
Mổ luôn vào chân Ngỗng.

Nghe kêu, Gà Trống, Ngan
Chạy đến xem từng đàn.
Trong khi Ngỗng và Vịt
Quần, cắn nhau không ít.

Hai con cứ đánh nhau,
Trụi lông, toác cả đầu
Mọi người xem, hoảng sợ,
Đến bây giờ vẫn nhớ!

(7)

Gửi phản hồi